REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
MEDI-PROTECT PIOTR SUŁKOWSKI

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: MEDI-PROTECT PIOTR SUŁKOWSKI z siedzibą w Łódź, 93-338, ul. Rzgowska 281/289, bud. C4, lok.021, NIP: 7743134084, REGON: 389828387, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego nr księgi 000000238589-W-14 (dalej jako: „Podmiot Leczniczy”).
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy, w tym zatrudnione w nim lub współpracujące z nim osoby wykonujące zawody medyczne.
 3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
  • powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
   1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm., dalej jako: „ustawa o działalności leczniczej”)
   2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 ze zm., dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”)
  • wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego;
  •  
  • 2 CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. W Podmiocie Leczniczym realizowane są również inne działania mające na celu promocję zdrowia, wykonywane przez personel pomocniczy, o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt 3 Regulaminu. Działania te nie stanowią świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej.
 3. Do zadań, które mogą być realizowane przez Podmiot Leczniczy należą m.in:
  • zabezpieczenie medyczne wydarzeń, zawodów sportowych lub innych podmiotów,
  • transport medyczny pacjentów,
  • badanie pacjentów,
  • edukacja pacjentów,
  • wykonywanie medycznych czynności ratunkowych,
  • świadczenie usług medycznych,
  • innych czynności niż medyczne czynności ratunkowe określone w rozporządzeniu do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.
 4. W ramach działań realizowanych przed podmiot leczniczy:
  • nie są wykonywane medyczne czynności ratunkowe w ramach funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  • nie jest wykonywany transport w ramach funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  • 3 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 5. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 6. Podmiot Leczniczy w ramach prowadzonej działalności udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia w domu pacjenta (HC.1.3.5.), pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego (HC.4.3.), ratownictwa medycznego naziemnego ( HC.4.3.3). Ponadto Podmiot Leczniczy prowadzi działalność w zakresie oświaty i promocji zdrowia (HC.6.7).

 

 • 4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO, ORGANIZACJA I ZADANIA JEDNOSTEK I KOMÓREK ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA
 1. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą MEDI-PROTECT Piotr Sułkowski (dalej jako: „Zakład leczniczy”). W Zakładzie leczniczym wydzielono następujące jednostki organizacyjne:
 • MEDI-PROTECT, adres: Łódź, 93-338, ul. Rzgowska 281/289, bud. C4, lok.021.
 1. We wszystkich jednostkach organizacyjnych Zakładu leczniczego wskazanych w §4 ust. 1 Regulaminu wydzielono następujące komórki organizacyjne:
  • Miejsce oczekiwania zespołu wyjazdowego.
 2. Wszystkie komórki organizacyjne oraz osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjno-gospodarczym.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 4. W Zakładzie leczniczym funkcjonują następujące stanowiska:
  • Kierownik;
  • Dyspozytor;
  • Ratownik medyczny;
  • Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
  • Lekarz;
  • Pielęgniarka;
  • Instruktor;
  • Personel pomocniczy.
 5. Osoby piastujące poszczególne stanowiska w Zakładzie leczniczym, realizują następujące obowiązki:
  • Kierownik:
   1. organizowanie i kierowanie pracą personelu Zakładu leczniczego;
   2. zatwierdzenie planów inwestycyjnych, naprawczych oraz audytów;
   3. przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego;
   4. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
   5. wydawanie upoważnień i pełnomocnictw;
   6. występowanie w imieniu Podmiotu Leczniczego przez urzędami, sądami i organami administracji;
   7. zawieranie umów na usługi medyczne oraz zawieranie umów cywilnoprawnych na rzecz Podmiotu leczniczego;
   8. nawiązywanie współpracy (zawieranie umów o pracę lub umów o świadczenie usług) z personelem Podmiotu leczniczego;
   9. wystąpienia publiczne i współpraca z mediami.
  • Dyspozytor:
   1. organizacja grafików dyżurowych Zespołów Transportu Medycznego jeżeli zostanie zlecona przez Kierownika;
   2. dysponowanie Zespołów Transportu Medycznego;
   3. przyjmowanie zleceń od klientów kontraktowych oraz prywatnych;
   4. utrzymywanie w czystości stanowiska pracy;
   5. poszanowanie praw zawartych w Karcie Praw Pacjenta;
   6. uzupełnianie zużytego sprzętu zakładu leczniczego przy użyciu wyposażenia dostępnego w magazynie;
   7. realizacja zadań zleconych przez Kierownika;
   8. monitorowanie stanu i sprawności środków stały zakładu leczniczego.
   9. posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnionych przez siebie obowiązków;
   10. obowiązek potwierdzania i ewidencji godzin swojej pracy;
   11. sporządzanie dokumentacji medycznej.
  • Ratownik medyczny:
   1. realizowanie czynności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego;
   2. utrzymywanie w czystości stanowiska pracy;
   3. dbałość o powierzony sprzęt;
   4. poszanowanie praw zawartych w Karcie Praw Pacjenta;
   5. uzupełnianie zużytego sprzętu zakładu leczniczego przy użyciu wyposażenia dostępnego w magazynie;
   6. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Kierownikowi lub Dyspozytorowi;
   7. realizacja zadań zleconych przez Kierownika i Dyspozytora;
   8. posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnionych przez siebie obowiązków;
   9. obowiązek potwierdzania i ewidencji godzin swojej pracy;
   10. sporządzanie dokumentacji medycznej.
  • Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
   1. realizowanie czynności zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r.
    o Państwowym Ratownictwie Medycznym
   2. dbałość o powierzony sprzęt;
   3. utrzymywanie w czystości stanowiska pracy;
   4. poszanowanie praw zawartych w Karcie Praw Pacjenta;
   5. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Kierownikowi lub Dyspozytorowi;
   6. uzupełnianie zużytego sprzętu zakładu leczniczego przy użyciu wyposażenia dostępnego w magazynie;
   7. realizacja zadań zleconych przez Kierownika i Dyspozytora;
   8. posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnionych przez siebie obowiązków;
   9. obowiązek potwierdzania i ewidencji godzin swojej pracy;
   10. sporządzanie dokumentacji realizowanych zleceń.
  • Lekarz:
   1. realizowanie czynności zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
   2. utrzymywanie w czystości stanowiska pracy;
   3. dbałość o powierzony sprzęt;
   4. poszanowanie praw zawartych w Karcie Praw Pacjenta;
   5. uzupełnianie zużytego sprzętu zakładu leczniczego przy użyciu wyposażenia dostępnego w magazynie;
   6. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Kierownikowi lub Dyspozytorowi;
   7. realizacja zadań zleconych przez Kierownika i Dyspozytora;
   8. posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnionych przez siebie obowiązków;
   9. obowiązek potwierdzania i ewidencji godzin swojej pracy;
   10. sporządzanie dokumentacji medycznej.
  • Pielęgniarka:
   1. realizowanie czynności zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
   2. realizowanie czynności zleconych przez lekarza;
   3. dbałość o powierzony sprzęt;
   4. utrzymywanie w czystości stanowiska pracy;
   5. poszanowanie praw zawartych w Karcie Praw Pacjenta;
   6. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Kierownikowi lub Dyspozytorowi;
   7. uzupełnianie zużytego sprzętu zakładu leczniczego przy użyciu wyposażenia dostępnego w magazynie;
   8. realizacja zadań zleconych przez Kierownika i Dyspozytora;
   9. posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnionych przez siebie obowiązków;
   10. obowiązek potwierdzania i ewidencji godzin swojej pracy;
   11. sporządzanie dokumentacji medycznej.
  • Instruktor:
   1. realizowanie zadań związanych z programem powierzonego kursu dbałość o powierzony sprzęt;
   2. prowadzenie dokumentacji właściwej dla danego szkolenia;
   3. nie udostępnianie materiałów dydaktycznych/szkoleniowych nikomu bez zgody Kierownika;
   4. nieudostępnianie dokumentacji osobom trzecim/podmiotom zewnętrznym;
   5. utrzymywanie w czystości stanowiska pracy;
   6. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Kierownikowi ;
   7. uzupełnianie zużytego sprzętu zakładu leczniczego przy użyciu wyposażenia dostępnego w magazynie;
   8. realizacja zadań zleconych przez Kierownika;
   9. posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnionych przez siebie obowiązków;
   10. obowiązek potwierdzania i ewidencji godzin swojej pracy.
  • Personel pomocniczy:
   1. wsparcie techniczno-administracyjne;
   2. dbałość o powierzony sprzęt;
   3. utrzymywanie w czystości stanowiska pracy;
   4. poszanowanie praw zawartych w Karcie Praw Pacjenta;
   5. uzupełnianie zużytego sprzętu zakładu leczniczego przy użyciu wyposażenia dostępnego w magazynie;
   6. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Kierownikowi lub Dyspozytorowi;
   7. posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnionych przez siebie obowiązków;
   8. obowiązek potwierdzania i ewidencji godzin swojej pracy;
   9. realizacja zadań zleconych przez Kierownika i Dyspozytora.

 

 • 5. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 1. Podmiot leczniczy nie posiada stacjonarnego miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 • 6. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności oraz jakości świadczeń w jednostkach organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych wyodrębnionych w Zakładzie leczniczym, w sposób gwarantujący pacjentom możliwie najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez pracowników medycznych zatrudnionych przez Podmiot Leczniczy lub współpracujących z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy przysługują wszelkie prawa pacjenta zastrzeżone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Informacje o prawach pacjenta zostały wskazane w Karcie Praw Pacjenta.
 • 7. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI
 1. Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 2. W spółdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 3. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 •  
 • 8. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA JEJ UDOSTĘPNIENIE
 1. Podmiot Leczniczy prowadzi oraz udostępnia dokumentację medyczną pacjentów korzystających z udzielanych przez Podmiot Leczniczy świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna jest prowadzona co do zasady w postaci papierowej.
 3. Dokumentacja medyczna jest przechowywana wyznaczonym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną na podstawie wniosku o udostępnianie dokumentacji medycznej składanego przez osobę uprawnioną w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony w dowolnej formie, w szczególności pisemnej, ustnej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 6. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składany jest:
  1. W przypadku wniosku w formie ustnej – w Zakładzie leczniczym osobiście po okazaniu dowodu tożsamości;
  2. W przypadku wniosku w formie pisemnej – w Zakładzie leczniczym osobiście w recepcji bądź listownie na adres MEDI-PROTECT, 93-338, ul. Rzgowska 281/289, bud. C4, lok.021;
  3. W przypadku wniosku składanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – na adres e-mail: biuro@mediprotect.pl.
 7. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w ramach funkcjonalności systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Podmiot leczniczy – do wglądu oraz swobodnego przeglądania i pobierania w ramach systemu teleinformatycznego;
  2. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej:
   1. do wglądu, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
   2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
   3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
   4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zaszyfrowana wiadomość mailowa);
   5. na informatycznym nośniku danych (płyta CD).
  3. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub udostępnienia na informatycznym nośniku danych, udostępnienie następuje w siedzibie Podmiotu leczniczego (odbiór osobisty) lub poprzez wysłanie pocztą.
  4. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zaszyfrowana wiadomość mailowa) oraz na informatycznym nośniku danych (płyta CD).
  5. Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić tylko pod warunkiem dokonania uprzedniej weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej o jej udostępnienie.
  6. Podmiot leczniczy pobiera opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w zakresie, w jakim udostępnienie następuje:
   1. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisy, kopii lub wydruku;
   2. na informatycznym nośniku danych;
   3. na zasadach wskazanych w § 8 ust. 8 Regulaminu;
  7. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej, o której mowa w § 8 ust. 10 Regulaminu nie jest pobierana:
   1. w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta po raz pierwszy w żądanym zakresie;
   2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
   3. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
   4. w przypadku wniosków osób zainteresowanych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 1. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej została określona w cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Kierownik Podmiotu leczniczego publikuje na stronie internetowej Podmiotu leczniczego aktualny cennik udostępnienia.
 • 10. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI
 1. Podmiotem odpowiedzialnym za kierowanie jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi wydzielonymi w Zakładzie leczniczym jest kierownik Zakładu leczniczego.
 2. Kierownikiem Zakładu leczniczego jest właściciel Podmiotu Leczniczego Piotr Sułkowski.
 3. Kierownik Zakładu leczniczego może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za organizację działań na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w Zakładzie leczniczym.
 4. Kierownik może upoważnić osoby, o których mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu do realizacji następujących działań:
  1. Kierownik może upoważnić osoby, o których mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu do realizacji następujących działań:
  2. Zarządzania personelem jednostki organizacyjnej;
  3. Rozdział zadań (w tym zadań stałych) i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców;
  4. Nadzór nad efektywnością i skutecznością organizacji pracy;
  5. Nadzór nad wykonywaniem przez personel jednostki organizacyjnej poszczególnych zadań;
  6. Udzielanie wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych dla personelu;
  7. Nadzór nad warunkami pracy personelu, ze szczególnym z uwzględnieniem wyznaczonych procedur sanitarnych;
  8. Przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległy personel przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych;
  9. wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania personelu jednostki organizacyjnej;
  10. występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawnienia pracy.

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o działalności leczniczej. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują cały personel Podmiotu Leczniczego oraz osoby współpracujące z Podmiotem leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotu Leczniczego
 3. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.
 4. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2021 r

 

Załącznik nr 1

CENNIK UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie od 20.10.2021r. do 31.12.2021r.

 

Po raz pierwszy w żądanym zakresie

Po raz kolejny w żądanym zakresie

Kserokopia lub wydruk

(1 strona)

 

0.00 zł

 

0,34 zł

Wyciąg lub odpis (1

strona)

 

0.00 zł

 

0,34zł

Środki komunikacji

elektronicznej

 

0.00 zł

 

0.00 zł

Informatyczny nośnik

danych

 

0.00 zł

 

0,34 zł